Predmatematičke vještine i primjeri za svaku

Matematika je poseban svijet, poseban jezik koji djeca moraju na vrijeme shvatiti kako kasnije ne bi imali problema sa učenjem. Prije polaska u prvi razred djeca već usvoje nekoliko matematičkih znanja. Ta se znanja savladaju pomoću predmatematičih vještina o kojima smo već pisali a u ovom tekstu ih detaljnije opisujemo.

Predmatematičke vještine predstavljaju osnovu za svladavanje početne matematike. U nastavku teksta donosimo njihovu podjelu i konkretne igre za njihov razvoj.

Predmatematičke vještine:

1. Upoznavanje odnosa u prostoru

Najbolji način da dijete uči o odnosima u prostoru je taj da se u tom prostoru kreće i imenuje sve što vidi oko sebe. Koristeći se prijedlozima U, NA, IZA, ISPRED, PORED, ISPOD, GORE, DOLJE, UNUTRA, IZVAN dijete najlakše shvaća pojam odnosa u prostoru.

Primjer aktivnosti: Određene predmete sakrijemo po dječjoj sobi. Kada završi potraga , dijete opisuje gdje se predmet nalazi i gdje se NE nalazi . “Crveni autić je NA ormaru a nije U ladici.”

IGRA

PRONAĐI I OSJETI

2. Uspoređivanje

Gotovo sve možemo uspoređivati. Možda čak i sve.
Dijete usporedbom uočava da su predmeti u nekom međusobnom odnosu; neki su manji
od drugih, neki su deblji, neki tanji u odnosu na druge predmete.

Primjer aktivnosti:
Kartonske kocke razbacamo po podu i dijete ih mora posložiti po zadanom kriteriju;
*od najmanjeg do najvećeg broja i obrnuto
* od najteže do najlakše životinje i obrnuto

KOCKE ZA SLAGANJE

3. Svrstavanje i razvrstavanje
Predmeti imaju zajednička i različita svojstva. Prema boji, veličini i obliku dijete predmete stavlja na isto mjesto – odnosno, SVRSTAVA ih ili RAZVRSTAVA. U predškolskom razdoblju dijete može svrstavati samo premajednom svojstvu dok pred kraj predškolskog razdoblja dijete može svrstavati na temelju više svojstava. Donosimo ti 5 ideja za igru uz abakus.

Primjer aktivnosti:

Plastični abakus stavimo pred dijete i pored njega kutiju sa 50 različitih oblika u 5 različitih boja.
Potičemo na svrstavanje i razvrstavanje prema boji ili obliku.
Za svrstavanje možemo zadati određeni kriterij npr. samo žute oblike iz kutije posložiti na abakus.
Za razvrstavanje zadamo da se na abakus poslože svi oblici prema bojama.


PLASTIČNI ABAKUS

4. Sparivanje i pridruživanje

Prvo što pomislimo kad pročitamo naslov ove točke je igra “Memory”. Sparivanje se odnosi na povezivanje istih predmeta. Pridruživanje podrazumijeva povezivanje pripadajućih predmeta.
Primjer aktivnosti:
Igramo Memory s kartama na životinje. Izmijenit ćemo pravila. Osim karata raspoređenih u parove, dodamo i fotografije namirnica. Uz slaganje para, dijete mora pridružiti hranu koju ta životinja jede ili namirnicu koju nam ta životinja daje. ( npr. spojimo dva majmuna i dodamo fotografiju banane).

MEMORY ŽIVOTINJE

5. Jednako, za jedan više, za jedan manje

Dijete mora usvojiti pojam skupa a zatim i uočavati razlike među tim skupovima, odnosno primjetiti da u jednom skupu ima manje, više ili jednako predmeta u odnosu na drugi skup.

Primjer aktivnosti:
Postoji nekoliko opcija nizanja oblika na plastični abakus. Na dva stupca nanižemo oblike u istoj boji no s različitim brojem. Dijete mora uočiti jesu li stupci jednaki ili u jednom ima više/ manje oblika nego u drugome.
Na dva stupca nanižemo oblike u raznim bojama s različitim brojem . Dijete također uspoređuje broj oblika na stupcima.

6.Mehaničko brojanje

U početku djeca broje bez da znaju smisao same radnje no to je temelj za kasnije pridruživanje predmeta broju.

Primjer aktivnosti:
Najjednostavnije; igra skrivača. Dijete broji do zadanog broja dok se drugi skrivaju.
Zajedno čitate priču “Tri praščića”. Potičete dijete na vizualizaciju pročitanog teksta, zamišljanje i prebrojavanje likova.

7.Brojanje pridruživanjem

Važno je da dijete razumije pravila brojanja, zna točan redoslijed brojevnih riječi,
pridružuje brojevnoj riječi točan broj predmeta.

Primjer aktivnosti:
Igrate se tržnice. Podijelite uloge na prodavača i kupca, vi budite prodavač a dijete kupac.
Uputite ga da se brojčano izražava; 3 banane, 2 jabuke, 4 limuna, 5 jaja…

8.Prepoznavanje brojke i pridruživanje brojke količini

Dijete prvo prepoznaje oblik i naziv brojke, a kasnije počinje shvaćati njezino značenje, odnosno shvaća daodređena brojka označuje količinu predmeta.

Primjer aktivnosti:
Umetaljka ima nekoliko otvora. Ispred svakog drvenog otvora na umetaljki piše broj.
Dijete mora odabrati povrće te odgovarajući broj pridružiti otvoru.

UMETALJKA

9. Usporedba brojeva „u glavi“

Znači da je dijete sposobno u glavi procijeniti je li jedan broj veći, manji ili jednak od
drugoga bez da gleda u prste ili u skup s predmetima.

Primjer aktivnosti:
Podijelimo štapiće u boji u dva skupa s različitim brojem. Zadatak djeteta je da na pogled procijeni u kojem je skupu više štapića.

MATEMATIČKI ŠTAPIĆI

UPAMTITE: Budućem školarcu je za usvajanje predmatematičkih vještina potrebno mnoštvo igre i istraživanja sa predmetima i materijalima u razvojno poticajnom okruženju, u njegovom svakodnevnom životu!
Ana Zdrilić

Ana Zdrilić

magistra primarnog obrazovanja